Oversigt over ydelser

Samspilsundersøgelser og observation

 • Samspils undersøgelser og observation
 • Samspils undersøgelser og observation

  Med fokus på tidlig tilknytning

  I Familieliv har vi stor erfaring med at arbejde med tidlig tilknytning og samspil mellem forældre og barn.
  Vi foretrækker at have etableret kontakt til mor/forældre allerede i graviditeten så vi får lejlighed til at lære hinanden at kende og forældrene forhåbentlig kan fatte tillid til os. Det er af afgørende betydning for at få så konstruktivt et samarbejde som muligt.

  Vi er inspireret af Kari Killen´ og vil gerne undersøge forældrenes egen baggrund og tilknytnings mønster inden fødsel, da det giver det bedste afsæt ift. at vurdere hvilken støtte familien har brug for i forbindelse med fødslen.
  Når barnet er født, har vi mulighed for at tilbyde et intensivt observations forløb, hvor vi særligt er optaget af at understøtte og guide forældrene til at få etableret en så god kontakt som muligt til deres lille nyfødte barn. Det er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling at de mødes med øjenkontakt, at der bliver talt til dem og draget omsorg for dem på en indfølende måde.

  Er der ønske om, at der bliver udarbejdet en egentlig samspils undersøgelse – ERA, har vi mulighed for at tilrettelægge et særligt forløb for den enkelte familie.

  I en samspils undersøgelse  gør vi brug af 5-10 minutters videooptagelser af enkeltstående samspil mellem forældre og barn såsom en spise situation, en puslesituation og fri leg på gulvet. Det er derfor afgørende at familien er indstillet på at blive filmet i forløbet.

  Videooptagelserne bliver naturligvis behandlet fortroligt og slettet kort tid efter brug.

  Vi sammensætter et team af veluddannede konsulenter til at løse den enkelte opgaver. Alle konsulenter er uddannet inden for området i form af sundhedsplejersker, familieterapeuter, og pædagogiske uddannede.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området, er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på.
Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.
Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi supplerer hinanden og har samme menneskesyn.

Info om Hanne

Info om Natascha

Familieliv er

Vi er et fagligt velfunderet team - Vi er uddannet socialrådgivere og familieterapeuter. Vi går helhjertet ind i vores arbejde med børn, unge og deres familier.