Skip to main content

Oversigt over ydelser

Forældre og Barn
Afklarende forløb og observationer 

  

 • Afklarende forløb og observationer i forhold til forældre med spædbørn.

  Med fokus på tidlig tilknytning

  I Familieliv har vi stor erfaring med at arbejde med tidlig tilknytning og samspil mellem forældre og barn.
  Vi foretrækker at have etableret kontakt til mor/forældre allerede i graviditeten, så vi får lejlighed til at lære hinanden at kende og forældrene kan fatte tillid til os inden de står med deres barn i hænderne. Det kan være af stor betydning for samarbejdet. 

  I særlige tilfælde er det ikke muligt, men vi vil på trods af dette træde til, så indsatsen kan iværksættes hurtigst muligt.

  Vi er inspireret af Kari Killen´ og vil gerne undersøge forældrenes egen baggrund og tilknytnings mønster inden fødsel, da det giver det bedste afsæt ift. at vurdere hvilken støtte familien har brug for i forbindelse med fødslen.
  Når barnet er født, har vi mulighed for at tilbyde et intensivt observations forløb, hvor vi særligt er optaget af at understøtte og guide forældrene til at få etableret en så god kontakt som muligt til deres lille nyfødte barn. Det er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling at de mødes med øjenkontakt, at der bliver talt til dem og draget omsorg for dem på en indfølende måde.

  Vi samarbejder gerne tæt med den kommunale sundhedsplejerske, så indsatsen i familien bliver så helhedsorienteret som muligt.

  Er der ønske om, at der bliver udarbejdet en egentlig samspils undersøgelse – ERA, har vi mulighed for at tilrettelægge et særligt forløb for den enkelte familie. I en samspils undersøgelse  gør vi brug af 5-10 minutters videooptagelser af enkeltstående samspil mellem forældre og barn såsom en spise situation, en puslesituation og fri leg på gulvet. Det er derfor afgørende at familien er indstillet på at blive filmet i forløbet. Videooptagelserne bliver naturligvis behandlet fortroligt og slettet kort tid efter brug.

  Familielivs indsatser i forhold til familierne er meget fleksible og vi står til rådighed for familierne alle ugens dage. Det er af stor betydning, at vi følger barn og forældre meget tæt i den første tid, således at vi dels sikrer det lille barns trivsel og udvikling og får mulighed for at støtte forældrene med udgangspunkt i deres behov. Indsatsens omfang aftales naturligvis med socialrådgiveren på sagen, men det er vigtigt for os at familierne kan komme i kontakt med os, når de føler behov for det, da det er med til skabe sikkerhed, tryghed og tillid i samarbejdet.

  Vi vil som oftest være de primære på indsatsen men har et tæt samarbejde med et team af veluddannede konsulenter, som kan supplere os i indsatsen, hvis der er behov for at indsatsen er meget intensiv.  Alle konsulenter er uddannet inden for området i form af uddannelse som sundhedsplejersker, familieterapeuter, og pædagogiske uddannede.

  Afklarende forløb ift. forældre med større børn.

  Familieliv har stor erfaring med at lave afklarende indsatser i familier med større børn, hvor forældre og børns støttebehov afdækkes.

  Indsatser der indbefatter, at vi først og fremmest får skabt en god og tillidsfuld kontakt til de forældre, der skal være en del af indsatsen. Det er vigtigt for os at byde ind med en helhedsorienteret indsats, hvor vi i et samarbejde med forældrene først og fremmest forsøger at afdække deres ressourcer, da det er et godt afsæt ift. at se på hvilke udfordringer de måtte have ift. deres hverdag.

  Vi tror på, at alle forældre gør det bedste de kan, og at der er afgørende, at de også mødes med dette perspektiv for at indgå i et konstruktivt samarbejde med Familieliv. Selvom vores primære fokus er forældrene og deres børns trivsel, giver det ofte god mening at se på familien med et lidt bredere perspektiv, idet at økonomi, helbred, beskæftigelse eller manglen på samme, ofte er en del af den samlede problematik. Får vi samtykke af familien, indgår vi gerne i et samarbejde med de relevante parter der administrerer de forskellige områder ift. familien.

  Selvom det er en afklarende indsats er det nødvendigt, at vi sideløbende støtter op om og guider forældrene, for at kunne afdække, hvorvidt de er i stand til at tage imod vejledning og efterfølgende kan handle på det. Der vil være forældre, hvor der vil have behov for en kompenserende indsats, også i afklaringsfasen.

  Familieliv er meget fleksible ift. opgaveløsningen og går gerne praktisk til hånde med det der måtte være behov for. Vi er indimellem involveret i at hjælpe familien med at flytte, klaregøre lejlighed eller andet, da det ofte er nogle gode snakke man får med familien, når man samtidig skal ordne nogle praktiske ting sammen.

  Indsatsens indhold aftales i et samarbejde med familien og familiens socialrådgiver. Indsatsen aftales for en afgrænset periode og afsluttes med en skriftlig rapport, som vi som udgangspunkt gennemgår med familien inden den sendes videre til familiens socialrådgiver.

 • Spædbarnsterapi

  Vi har i Familieliv været optaget af bringe den tidlige kropslige erindring med ind i vores arbejde med børn og familier.

  Vi er ofte involveret i arbejdet med familier, hvor forældre og børn adskilles kortvarigt eller langvarigt meget tidligt efter fødslen pga. komplikationer under fødslen, kejsersnit, sygdom eller sårbarhed og i særlige tilfælde tidlige anbringelser. Og vi har gode erfaringer med at spædbarnsterapien som metode kan have en afgørende betydning for barnets videre trivsel og udvikling.

  Spædbarnsterapiens metode, som den er udviklet af Dansk Institut for Spædbarnsterapi i Danmark, og tager primært afsæt i tilknytningsteori, teori om overgangsobjekter, samt teori om individets udvikling, resiliens og belastningsfaktorer.

  Terapien er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de første leveår/det før-sproglige, hvorfor den også kaldes tidlig traumeterapi. Metoden kan benyttes til det helt spæde barn, børnehavebarnet eller et større barn, samt voksne.

  Når vi i Familieliv skal lave spædbarnsterapi er noget af det første vi gør, er at interviewe forældrene  eller dem, som har kendt barnet i de tidlige leveår. Som terapeut sætter vi herefter skriftligt ord på barnets historie og får en fornemmelse af, hvordan barnet har oplevet traumerne. Terapierne gennemgås med forældrene, så man sikrer, at der er sat ord på det konkrete og at barnet får den sande historie uden, at forældrene gøres forkerte eller føler skyld over det hændte.

  Under terapien er det vigtigt, at vi som terapeut synkroniserer  vores nervesystem med barnets nervesystem, imens der sættes ord på det konkrete og den sande historie. Ordene får en særlig mening, når de suppleres af øjenkontakt, et roligt toneleje, stemmeføring, gestus og mimik og der holdes de nødvendige pauser, der gør det muligt for barnet at integrere det fortalte. Der er på denne måde mulighed for at skabe nuværende øjeblikke, som kan skabe mødeøjeblikke. Ordene er vigtige for terapeutens præcise indlevelse.

  Det er vores oplevelse, at når barnet hører sin historie, giver det mulighed for at barnet kan få bearbejde traumet og få korrigeret eventuelle fejlopfattelser/erindringer. Forældrene fungerer som vidne og vil ofte opleve selv at få bearbejdet et ofte sorgfuldt eller kaotisk hændelsesforløb, ved at genhøre historien med barnets perspektiv.

Spædbarnsterapi

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området, er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på.
Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.
Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi supplerer hinanden og har samme menneskesyn.