Skip to main content

Oversigt over ydelser

Socialrådgivning

Herunder støttet og overvåget samvær, familierådslagning  og §54 støtte 
 • Socialrådgivning

  Herunder støttet og overvåget samvær, familierådslagning samt §54 støtte

  I Familieliv har vi tilsammen mere end 30 års erfaring som socialrådgivere inden for Børn- og ungeområdet, hvorfor vi kan tilbyde selvstændig og professionel socialrådgivning fra vi træder ind ad døren.

  Vores mangeårige erfaring betyder ligeledes, at vi er i stand til at samarbejde med de eksisterende medarbejdere og kan tilrettelægge vores socialfaglige arbejde, så det er afstemt jeres kommunale serviceniveau.

  Når Familieliv tilbyder socialrådgivning i forhold til enkeltstående opgaver tilrettelægges forløbet individuelt og med udgangspunkt i netop jeres ønsker.

  Vores efteruddannelse som Familieterapeuter gør det muligt at tilbyde samværsopgaver. Her tænker vi det er en fordel at vi har et indegående kendskab til, hvad Familieafdelingen har brug for at få beskrevet i samværsbeskrivelserne.

  Af eksempler på opgaver kan nævnes;

  • Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50 samt handleplaner.
  • Oprydning med henblik på at opnå lovmedholdelighed i sager.
  • Færdiggørelse af sager der skal forelægges Børn- og Unge Udvalget.
  • Støttet og overvåget samvær
  • Familierådslagning
  • §54 støtte personsopgaver

  Støttet og overvåget samvær

  Familieliv tilbyder at både støttet-, overvåget- og beskyttet samvær, alt efter hvilket behov der er behov for i den enkelte familie.

  Uanset formen på samværet, så er formålet altid at opnå størst mulig tryghed for barnet, og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn. Derfor tilbyder Familieliv nogle fleksible løsninger, som kan tilgodese lange de fleste familiers behov for fysisk placering, aktiviteter samt tidspunkter på døgnet.

  Samværet kan foregå i hjemmet, ved plejefamilien, på institution eller i et af kommunen udpeget lokale. Tidspunktet tilpasses den enkelte familie og kan også tilrettelægges i weekender og på helligdage.

  Familieliv arbejder ud fra en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang, og vores fokus er på, i samarbejde med forældrene at skabe et positivt indhold i samværet, yde støtte og vejledning samt sikre at rammerne for samværet overholdes.

  Vi møder altid både forældrene, børn og evt. plejefamilie med respekt for den vanskelige situation, men også en tydelighed i forhold til, at sikre alle parters rettigheder, sikkerhed samt overholdelse af samværsafgørelsen.

  Familierådslagning

  Målgruppen for familierådslagninger er børn og unge, hvor enten familie eller fagpersoner er alvorligt bekymrede for barnets trivsel. Det er vores erfaring at familierådslagning kan bruges i en tidlig og forebyggende indsats og i igangværende børnesager. Metoden kan også bruges som et led i en afklaring af, om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet.

  Tanken bag familierådslagning er, at det udvidede netværk omkring et barn eller den unge har unikke kundskaber, erfaringer og ressourcer, som er gavnlige for beslutningsprocessen. Det kan variere fra barn til barn, hvem der indgår i det udvidede netværk. Det er således ikke nødvendigvis biologiske bånd og geografisk nærhed, der bestemmer, hvem der ses som en del af barnets netværk.

  Vi påtager os opgaven som samordner og skaber kontakten til barnet og dets netværk og står for at arrangere, og indkalde til familierådslagningen med udgangspunkt i barnets ønsker. Lokaler stilles til rådighed af kommunen. Vi er til stede når de ankommer og afslutter og opholder os i tilstødende lokaler under afholdelsen af mødet og tager vare på at processen foregår i god ro og orden. Vi følger op på de aftaler der laves på mødet og aftaler nyt møde med familie og netværket.

  §54 støttepersonsopgaver

  Familieliv tilbyder §54 støttepersons opgaver til forældre med anbragte børn. Det er typisk de mere komplekse opgaver vi påtager os, hvor det er anbefalelsesværdigt at vi som fagpersoner har en terapeutisk uddannelse. Det giver mulighed for at arbejde mere målrettet med at få etableret et konstruktivt samarbejde mellem forældre og socialrådgiveren på barnets sag, da vi tror på, at det er det der er nødvendigt for at skabe udvikling.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på. 

Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.

Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi  supplerer hinanden og har samme menneskesyn.