Skip to main content

Oversigt over ydelser

Narrativ Terapi  

Individuelle samtaler /parsamtaler
Terapi med børn og unge
Spædbarnsterapi/tidlig traumeterapi
Gruppeforløb for børn og unge med angstproblematikker

 • Narrativ Terapi

  Individuelle og parsamtaler

  Vi er i ”Familieliv” uddannet i systemisk narrativ terapi. Ordet narrativ betyder fortælling. Vi har alle fortællinger med os, om hvem vi er, som er blevet formet af den måde vi er blevet mødt på af vores nærmeste relationer, de forventninger der har været til os og den måde vi er blevet set på af vores omgivelser. Det har præget vores selvopfattelse og konklusioner om vores egen identitet og dermed også vores opfattelse af, hvad der er muligt for os.

  I den narrative terapi betragter vi den enkelte som ekspert i eget liv og møder den enkelte fordomsfrit og med respekt, da vi alle har oplevet noget forskelligt og har forskellige værdier og intentioner som har en betydning for vores handlinger.

  I den narrative terapi gør vi meget ud af at adskille problemet fra det enkelte individ ved hjælp af et eksternaliserende sprogbrug, da negative historier om os selv kan være med til, at vi opfatter os selv som værende et problem. Når det lykkedes at adskille personen og problemet, opstår muligheden for at øjne egne færdigheder og værdier i relation til vanskelighederne, hvilket giver os nye handlemuligheder.

  I den narrative terapi er den enkeltes identitet, værdier og drømme for livet, der først udforskes. Fokus er at hjælpe vedkommende til at til at blive mere bevidst om egne værdier, da det vil gøre dem bedre i stand til at tackle problemer i livet og dermed få flere nuancerede fortællinger om sig selv.

  Narrativ terapi er en nænsom metode til bl.a. at arbejde med;

  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Skilsmisse
  • Sorg
  • Traumer
  • Eksistentielle kriser

  Vi henvender os til private, medarbejdere i den private og offentlige sektor, men også de sårbare børn, unge og familier som via det offentlige bliver visiteret til behandling.

  Terapien har det formål, at du udvikler dig og får det bedre med dig selv, hvilket gør dig i stand til at skabe mening, og giver dig nye handlemuligheder i forhold til dig selv og dine nære relationer

  Parterapeutiske samtaler

  Narrative samtaler med par tager udgangspunkt i parrets fælles relation, deres fælles historie og det der binder dem sammen. Par der oplever mange konflikter og kontraktbrud, kan have glæde af at arbejde med at blive i stand til at skabe kontakten igen, når det opstår afstand imellem dem. Men også få en indsigt i, hvad det er der ligger bag konflikternes opståen.

  Par kan have mange gode grunde til at gå i parterapi. Mange kommer i terapi med ønsket om at få parforholdet til at fungere og kan have glæde af at have en sparringspartner, der hjælper med at tale om det svære og sårbare.

  Andre kan have glæde af, at arbejde med at lytte, spejle hinanden og på denne måde sikre, at de har forstået, hvad det er den anden part forsøger at fortælle, uden at de har en forforståelse, der forhindrer dem i at være til stede og være aktivt lyttende i forhold til den anden. Her lader vi os inspirere af Kærlighedens terapi Imago og kan benytte os af forskellige dialoger, der gør det muligt ”at gå over broen til hinanden”.

  Imago-parterapi er en terapiform, der gennem den bevidste dialog, bevidstgør parret om deres kontakt, deres personlige mønstre og om deres negative pardans. Ud fra bevidsthed om dette gives parterne mulighed for at skabe nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i deres forhold.

  Uanset om et par kommer med den tanke, at de ikke nødvendigvis skal blive sammen, vil det være muligt opnå en bedre forståelse for, hvad det er der sker imellem dem.

  Hvis forholdet ikke skal fortsætte, og der er børn involveret, er det afgørende at parret kan samarbejde af hensyn til børnenes generelle trivsel. Det er i en sådan situation af særlig betydning, at man som forældre gør en indsats for at komme til en fælles forståelse.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi vægter højt, at ethvert forløb tager udgangspunkt i den enkelte families behov, hvorfor vi altid tilrettelægger indsatsen i direkte samarbejde med jer.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende.

Vi vægter højt, at ethvert forløb tager udgangspunkt i den enkelte families behov, hvorfor vi altid tilrettelægger indsatsen i direkte samarbejde med jer. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Terapi med børn og unge

Når vi afholder narrative samtaler med børn eller unge tager vi udgangspunkt i det enkelte barn/ den unges alder, forståelsesniveau og arbejder altid på barnet eller den unges præmisser.

Vi er derfor først og fremmest optaget af at få skabt en tryg og nænsom ramme for samtalen. Forældrene har derfor altid som udgangspunkt mulighed for at være til stede, hvis barnet/ den unge og forældre ønsker det.

Som udgangspunkt lytter vi til barnets / den unges fortælling eller bekymring, og anerkender at det er noget der kan fylde.

Vi tror dog på, at det er afgørende at barnet/den unge har et positivt ståsted, hvor de kan kigge på sig selv fra, før de kan begynde at berøre alt det svære. Vi fokuserer derfor meget på at få udfoldet alle de alternative fortællinger, der er om barnet/den unges liv, deres relationer, deres handlinger og ikke mindst kompetencer, således at alt det svære er adskilt fra barnet/den unge – det er ikke Barnet/den unge der er problemet i sig selv, men det er noget som kommer på besøg indimellem, i bestemte situationer.

Denne måde at tale om tingene på fratager barnet/den unge skyld og følelsen af forkerthed og bidrager med nye muligheder for at handle. Det kan også gøre det nemmere for forældrene at håndtere, hvordan de kan støtte deres barn/ den unge, når det svære kommer på besøg.

Børn/unge alt afhængig af alder har ofte glæde af visuelle udtryk, og vi gør derfor gerne brug af billeder og tegninger – dette kan være eksisterende eller nogle vi sammen skaber undervejs.

Vi tager gerne metoder som livets træ, tegner bevægelsesfigurer eller musik og leg i brug, hvis det giver mening for barnet/den unge.

Mindre mindfulness øvelser, hvor barnet/ den unge arbejder med at lære at mærke kroppens signaler, bruger deres vejrtræning til at finde ro i kroppen eller opnår en fornemmelse af, hvordan en bestemt følelse mærkes kan også give mening.

Spædbarnsterapi / tidlig traumeterapi

Vi er i Familieliv optaget af at arbejde med den tidlige kropslige erindring, da vi ser og oplever i vores daglige arbejde med spæde, små og større børn, at de ofte uden ord gør sig synlige med deres eget sprog, via symptomer og adfærd.

To af spædbarnsterapiens lærersætninger er;

 • Aldrig at lade barnet glemt med sin smerte” og
 • “Alt usagt binder energi”

Spædbarnsterapiens metode, som den er udviklet af Dansk Institut for Spædbarnsterapi i Danmark, tager primært afsæt i  tilknytningsteori, teori om overgangsobjekter, samt teori om individets udvikling, resiliens og belastningsfaktorer.

Terapien er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de første leveår/det før-sproglige, hvorfor den også kaldes tidlig traumeterapi. Metoden kan benyttes til det helt spæde barn, børnehavebarnet eller et større barn, samt voksne.

Som noget af det første interviewer vi som terapeut forældrene eller dem, som har kendt barnet i de tidlige leveår. Som terapeut sætter vi herefter skriftligt ord på barnets historie og får en fornemmelse af, hvordan barnet har oplevet traumerne. Terapierne gennemgås med forældrene, så man sikrer, at der er sat ord på det konkrete og at barnet får den sande historie uden, at forældrene gøres forkerte eller føler skyld over det hændte.

Som terapeut er det vigtigt, at vi er autentisk til stede i nuet og forsøger at synkronisere vores nervesystem med barnets nervesystem, imens vi sætter ord på det konkrete og den sande historie. Ordene får en særlig mening, når de suppleres af øjenkontakt, et roligt toneleje, stemmeføring, gestus og mimik og der holdes de nødvendige pauser, der gør det muligt for barnet at integrere det fortalte. Der er på denne måde mulighed for at skabe nuværende øjeblikke, som kan skabe mødeøjeblikke. Ordene er samtidig vigtige for terapeutens præcise indlevelse.

Når barnet hører sin historie, giver det mulighed for at bearbejde traumet og korrigere eventuelle fejlopfattelser/erindringer. Forældrene fungerer som vidne og vil ofte opleve selv at få bearbejdet et ofte sorgfuldt eller kaotisk hændelsesforløb, ved at genhøre historien med barnets perspektiv.

Gruppeforløb for børn og unge der får besøg af angsten er under etablering

Angsten har mange ansigter

Familieliv er optaget af at få etableret gruppeforløb for børn og unge, hvor vi vil arbejde med angsten der kommer på besøg og eller drilletanker.

Er du socialrådiver for  et barn eller ung, der får disse tanker og de fylder for meget i hverdagen, er du velkommen til at rette henvendelse og få barnet eller den unge i samarbejde med forældrene skrevet op på en venteliste til et gruppeforløb i nærmeste fremtid.

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på. 

Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Få en den behandling, som passer til dig

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.

Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi  supplerer hinanden og har samme menneskesyn.