Oversigt over ydelser

§54 støtteperson
Støttet og overvåget samvær
Familierådslagning

 • §§54 støtteperson - Støttet og overvåget samvær - Familierådslagning
 • §§54 støtteperson – Støttet og overvåget samvær – Familierådslagning

  Skab ro og overblik

  I Familieliv er vi begge uddannede socialrådgivere med en psykoterapeutisk baggrund. Vi har tilsammen mere end 30 års erfaring indenfor børn- og unge området og hermed også med anbringelser. Derfor kan vi tilbyde et professionelt samarbejde med både forældre og kommunen med henblik på at skabe størst mulig overensstemmelse mellem alle parters ønsker og behov.

  Vi har en bred faglig viden om de rettigheder forældre til anbragte børn har, samt stor erfaring med konfliktmægling og håndtering af de svære følelser der er forbundet med at have et barn anbragt udenfor hjemmet, hvad enten der er tale om en frivillig anbringelse eller en tvangsmæssig foranstaltning.

  Konkret tilbyder vi som §54 støtteperson;

  At deltage i møder med anbringende myndighed, anbringelsessted m.m.
  At gennemgå dokumenter, afgørelser m.m. for at opnå bedre forståelse af indholdet.
  At tale om og gennemgå forløbet samt de svære følelser der er forbundet med anbringelsen.
  At bidrage til et positivt samvær.
  At være en uvildig støtteperson der fagligt støtter, guider og vejleder hele vejen gennem anbringelsesforløbet.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Støttet- og overvåget samvær

Familieliv tilbyder at både støttet-, overvåget- og beskyttet samvær, alt efter hvilket behov der er behov for i den enkelte familie.

Uanset formen på samværet, så er formålet altid at opnå størst mulig tryghed for barnet, og skabe optimale betingelser for udvikling af relationen mellem forældre og barn. Derfor tilbyder Familieliv nogle fleksible løsninger, som kan tilgodese lange de fleste familiers behov for fysisk placering, aktiviteter samt tidspunkter på døgnet.

Samværet kan foregå i hjemmet, ved plejefamilien, på institution eller i et af kommunen udpeget lokale. Tidspunktet tilpasses den enkelte familie og kan også tilrettelægges i weekender og på helligdage.

Familieliv arbejder ud fra en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang, og vores fokus er på, i samarbejde med forældrene at skabe et positivt indhold i samværet, yde støtte og vejledning samt sikre at rammerne for samværet overholdes.

Vi møder altid både forældrene, børn og evt. plejefamilie med respekt for den vanskelige situation, men også en tydelighed i forhold til, at sikre alle parters rettigheder, sikkerhed samt overholdelse af samværsafgørelsen.

Familierådslagning

Målgruppen for familierådslagninger er børn og unge, hvor enten familie eller fagpersoner er alvorligt bekymrede for barnets trivsel. Det er vores erfaring at familierådslagning kan bruges i en tidlig og forebyggende indsats og i igangværende børnesager. Metoden kan også bruges som et led i en afklaring af, om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet.

Tanken bag familierådslagning er, at det udvidede netværk omkring et barn eller den unge har unikke kundskaber, erfaringer og ressourcer, som er gavnlige for beslutningsprocessen. Det kan variere fra barn til barn, hvem der indgår i det udvidede netværk. Det er således ikke nødvendigvis biologiske bånd og geografisk nærhed, der bestemmer, hvem der ses som en del af barnets netværk.

Vi påtager os opgaven som samordner og skaber kontakten til barnet og dets netværk og står for at arrangere, og indkalde til familierådslagningen med udgangspunkt i barnets ønsker. Lokaler stilles til rådighed af kommunen. Vi er til stede når de ankommer og afslutter og opholder os i tilstødende lokaler under afholdelsen af mødet og tager vare på at processen foregår i god ro og orden. Vi følger op på de aftaler der laves på mødet og aftaler nyt møde med familie og netværket.

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske og give den enkelte mulighed for at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi gerne vil se det hele menneske, se det enkelte menneske som en del af sammenhænge og at vi alle har krav på at blive set på med værdighed.

Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv tilrettelægger indsatsen så den tager udgangspunkt i det behov den enkelte har

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og ungeområdet både i kommunale forvaltninger samt i privat regi. Vi kender hinanden indgående og supplerer hinanden, således at vi er gode sparringspartnere,

Info om Hanne

Info om Natascha

Familieliv er

Vi er et fagligt velfunderet team - Vi er uddannet socialrådgivere og familieterapeuter. Vi går helhjertet ind i vores arbejde med børn, unge og deres familier.