Skip to main content

Oversigt over ydelser

Familiebehandling

 • Familiebehandling

  Familieliv tager i familiebehandlingen afsæt i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi fra starten afdækker den samledes families ressourcer og vanskeligheder. Derefter er det familiebehandlingens formål, at styrke familiens eksisterende ressourcer og arbejde med- og udvikle på de mere uhensigtsmæssige handlemønstre og relationer i familien.

  Familiebehandlingen struktureres så det giver mening for den enkelte familie, og kan både omfatte den samlede familie eller enkelte familiemedlemmer, alt efter hvad der er ønske om. Uanset hvordan rammerne for familiebehandlingen tilrettelægges, så er vores erfaring, at både forældre og børn skal føle sig som en vigtig og betydningsfuld del af arbejdet, for at der kan skabes en varig og stabil udvikling, der også kan holde på sigt.

  Vi tager udgangspunkt i det der fylder for den enkelte families medlemmer, og i samarbejde med dem opstiller vi konkrete og nærværende mål, som er i overensstemmelse med kommunens handleplan.

  Tilgang og metode:
  Familieliv arbejder ud fra en systemisk- og narrativ tilgang, hvilket i praksis betyder, at vi ønsker at flytte fokus fra et individuelt perspektiv og dermed fra en ”fejl og mangel-tænkning” til at have fokus på mere udviklende processer. Frem for at fokusere på det, der er svært eller problematisk, er vi mere optaget af at undersøge, hvad der kendetegner de situationer, hvor det problematiske er mindre eller ikke fremtrædende.
  Ligeledes er den narrativ praksis optaget af, at få mangfoldigheden af fortællinger om familien og de enkelte medlemmer frem i lyset, som kilde til mere righoldige forståelser af hvem og hvad vi er.

  Et fokus er at få øje på og få skabt nye fortællinger om initiativer og handlinger, der er i et menneskes liv, og som knytter sig til det, der har værdi og betydning for personen.

  Vi arbejder derudover ud fra en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang, med fokus på relationer både i- og udenfor familien. I den forbindelse arbejder vi med en lang række metoder, herunder; individuelle samtaler, familiesamtaler, psykoterapi, parterapi, aktiviteter, praktisk-pædagogisk støtte, Livets træ mv.

  Det der bl.a. er kendetegnede ved vores indsatser er en høj grad af fleksibilitet og kreativitet. Vi står som udgangspunkt til rådighed for familierne alle ugens dage og bidrager gerne til løsning af nogle af de praktiske barrierer som familien ofte står overfor. Udover at løse deres praktiske udfordringer, så er vores erfaring også, at dette er medvirkende til, at skabe gode relationer og en høj grad af tillid som kommer os til gavn i familiearbejdet. Derfor er det ikke usædvanligt at se os med en trailer bag på bilen – på vej til genbrugspladsen eller med en malerrulle i hånden.

Er du i tvivl?

Kontakt os

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle tilbud, der matcher den enkelte kommunes behov.

Er du socialrådgiver eller leder på børn og unge området er du velkommen til at rette henvendelse helt uforpligtende.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte families behov og tilrettelægger indsatsen derefter

Læs mere om vores værdier

Familielivs værdigrundlag

I Familieliv har vi mange års erfaring på børn og unge området. Det være sig både i kommunalt og privat regi.

Da vi startede op med Familieliv havde vi et ønske om at være autentiske i vores møde med familierne og give den enkelte en oplevelse af at føle sig respekteret og anerkendt. Vi har nogle stærke værdier, der har sit afsæt i, at vi tænker at alle har krav på at blive set på med værdighed. Det er vigtigt for os, at vi ser det hele menneske, som værende en del af en sammenhæng og dermed har øje for, at der er mange flere facetter end det vi lige umiddelbart får øje på.
Det er nogle værdier der gør sig gældende uanset om vi arbejder med at rådgive eller arbejder terapeutisk. I den narrative terapi er vi optaget af responsen. Vi gør alle det vi kan, men det er med forskellige forudsætninger vi gør det. Derfor er intentionen bag den enkeltes handlinger afgørende og betydningsfuld i et behandlingsarbejde.

Familielivet kan indimellem være udfordrende og krævende, særligt, fordi vi ofte har andre forpligtelser i hverdagen, der tager på kræfterne. Familier små som store, sammenbragte, samlevende eller adskilte, kan alle være udfordret, og kan have brug for en håndsrækning, støtte eller en massiv indsats.

Men familielivet rummer også en mulighed for forbundethed, en fælles historie og en dynamik og et samspil, der giver gode muligheder for at de enkelte familiemedlemmer kan stå stærke sammen, da de er en del af en enhed.


Familieliv

Vi er begge uddannet socialrådgivere og har arbejdet mange år indenfor børn og unge området både i kommunalt og privat regi.

Vi har et godt kendskab til hinanden og har arbejdet fagligt sammen i mange år. Det er en fordel når vi sammen skal tilbyde en indsats i forhold til de enkelte familier, da vi  supplerer hinanden og har samme menneskesyn.